ค่าบริการเครื่องหมายการค้า

                    บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด (Work Accounting And Tax Co.,Ltd.) เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากร ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในการให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ด้วยระบบการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า บริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการ ร้านค้าและหน่วยงานราชการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ราคาค่าบริการของ  Work Accounting And Tax Co.,Ltd.
            
ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 10,000 บาท

ดำเนินการ ตั้งแต่ต้นจนจบรวมค่าตรวจเครื่องหมายการค้า  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
      • ค่าตรวจสอบเครื่องหมายละ               2,000  บาท
      • ค่าบริการต่ออายุเครื่องหมายละ         6,000  บาท
      • ค่าบริการโอนเครื่องหมายละ              7,500  บาท
  ค่าบริการสำหรับคำปรึกษา การอุทธรณ์ คัดค้าน แสดงปฏิเสธ สัญญาอนุญาตให้ใช้ 
  หรืออื่น ๆ คิดค่าบริการแล้วแต่กรณี


ค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
กำหนดค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า
บาท
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมสินค้าหรือบริการ
500
แม่พิมพ์รูปเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย รับรองหรือเครื่องหมายร่วมที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกินเซนติเมตร ให้คิดเฉพาะ ส่วนที่เกินเซนติเมตรละ 100 บาทเศษของเซนติเมตรให้คิดเป็นหนึ่งเซนติเมตร
คำคัดค้านการขอจดทะเบียนให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
1,000
คำขอโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
1,000
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
300
ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
100
คำขอจดทะเบียนการโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม
1,000
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
200
คำขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
1,000
คำร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ
500
คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
500
การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
1,000
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
200
คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการจดทะเบียนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
200
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียนให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ คำขอจดทะเบียนการโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม หรือคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
100
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง
(ก) ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง

(ข) หลังการจดทะเบียน เครื่องหมายรับรอง

100

200
อุทธรณ์
(ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ตามมาตรา ๓๗

(ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น

2,000

1,000
การขอตรวจดูทะเบียน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง
100
การขอสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม เป็นชุดพร้อมคำรับรอง
200
การขอคัดสำเนาเอกสารหน้าละ
10
การขอให้รับรองสำเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน
(ก) เอกสารไม่เกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ

(ข) เอกสารเกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ

10

100
การขอคำรับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับรายการการจดทะเบียน
100
คำขออื่น ๆ
100


ที่มา : http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=20&id=132&Itemid=579


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ Facebook Work  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย
    


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-215-8934 www.workacctax.co.th