งานสอบบัญชี (Auditing)

                บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชี และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA - Certified Public Accountant) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(TA-Tax Auditor) ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีธุรกิจทุกประเภท พร้อมให้บริการคุณ


                บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจ
                         1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
                         2. ธุรกิจเหมาก่อสร้าง
                         3. ธุรกิจซื้อมาขายไป
                         4. ผลิตสินค้าบริการ
                         5. ธุรกิจขนส่ง Logisctic
                         6. ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ฯลฯ เป็นต้น

                โดยการให้บริการมุ่งเน้นคุณภาพงาน ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ทันเวลา ซึ่งการบริการเป็นแบบ One Step Service ตั้งแต่ให้บริการตรวจสอบบัญชี จนถึงการนำส่งงบการเงินของท่าน
แก่กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ทันเวลา1. บริการตรวจสอบของเรา

2. ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน


               2.1  ตรวจสอบบัญชี/งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

               2.2  เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

               2.3  แสดงความคิดเห็นในรายงานการสอบบัญชี ว่างบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนที่จะเสนอรายงานการสอบบัญชี

               2.4  บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด

                     •  จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร

                     •  จัดทำสบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

                     •  จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมจากงบการเงินภาษาไทย)